Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Adatkezelő azonosítása

A https://www.meheszetikellekek.hu/ internetcímen elérhető webáruházat az

JaHan s.r.o. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

JaHan s.r.o.
Cégjegyzékszám: 24816191 - C 176911/MSPH Prágai Városi Bíróság
Adószám: CZ24816191
Székhely: 14000 Praha, Jaurisova 515/4
Üzleti tevékenység helye: 14000 Praha, Jaurisova 515/4
Telefon: +420 724 937 999
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Webhely: https://www.meheszetikellekek.hu/

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek.

A Szolgáltató nem teljesít hibásan, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában már ismerte vagy ismernie kellett.

Feltételezzük, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában jelen volt, azaz azon a személyen belül egy évvel a teljesítést követően, kivéve, ha ez az előfeltevés nem egyeztethető össze az adott termék jellegével vagy a hiba jellegével. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyévesnél korábban felismert hiba esetén a bizonyítási teher a Szolgáltatón van.

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék hibája a nem megfelelő beüzemelésből ered, ahol az beüzemelés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Szolgáltató vagy a Szolgáltató felelőssége alatt végezték el, vagy amit Önnek kellett volna elvégeznie, és a nem megfelelő beüzemelés az általa rendelkezésre bocsátott beüzemelési utasítások hiányosságainak eredménye.

Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés szerint a Szolgáltató végzi el az üzembe helyezést, vagy az üzembe helyezést a Szolgáltató felelőssége alatt végzik, a teljesítést annak tekintjük, amikor a Szolgáltató befejezi az üzembe helyezést.


Garanciális jogok

Lehetősége van a Szolgáltatóval szembeni garanciális igények érvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet szabályai szerint, amennyiben a Szolgáltató hibásan teljesít.

A következő garanciális igényekkel élhet választása szerint: kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az általuk választott igény teljesítése lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel járna a Szolgáltató számára. Az aránytalan többletköltség meghatározása során a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a Szolgáltató nem vállalja a kijavítást vagy a kicserélést, vagy nem tudja teljesíteni ezt a kötelezettségét az Ön érdekeit kímélve és a megfelelő határidőn belül, vagy ha Önnek nincs több érdeke a kijavításhoz vagy a kicseréléshez, akkor igényelheti az ellenszolgáltatás arányos csökkentését, vagy elállhat a szerződéstől. Ön azonban nem javíthatja ki a hibát a Szolgáltató költségén vagy más szolgáltató bevonásával.

Ön jogosult az ellenszolgáltatás arányos csökkentésére vagy az adásvételi szerződés megszüntetésére, amelyet a szerződésszegés súlya alapján gyakorolhat, ha az alábbi feltételek fennállnak:

A Szolgáltató nem végezte el vagy megtagadta a kijavítást vagy a kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem vagy nem teljes mértékben fedezte a kicserélt termék visszavételével kapcsolatos költségeket.
Ismételt hibás teljesítés merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a terméket szerződésszerűvé tenni.
A teljesítés hibája olyan súlyos, hogy azonnali árcsökkentést vagy azonnali szerződésmegszüntetést tesz indokolttá.
A Szolgáltató nem vállalja a termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató nem fogja időben, vagy Önnek jelentős kárt okozva tudja a terméket szerződésszerűvé tenni.

Az ellenszolgáltatás csökkentése arányos, ha az összege megegyezik a szerződésszerű teljesítés esetén járó ellenszolgáltatással, és az Ön által valóban megkapott termék értékének különbségével. Az adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó garanciális jogot a Szolgáltató felé címzett, a megszüntetést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Ha a hibás teljesítés csak az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak egy meghatározott részére vonatkozik, és a szerződés megszüntetése az adott árunál fennálló feltételek mellett lehetséges, Ön csak a hibás áru vonatkozásában szüntetheti meg az adásvételi szerződést, de az egyéb áruk tekintetében is megszüntetheti, ha nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésszerű árukat tartson meg.

Ha a hibás teljesítésre hivatkozva szeretné megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hiba jelentéktelen.

Részben vagy teljes egészében visszatarthatja a vételár még fennmaradó részét, a szerződésszegés súlya alapján, amíg a Szolgáltató nem teljesíti szerződésszerűen és nem igazítja a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeit.

Lehetősége van másik kellékszavatossági igényre való áttérésre is, de az áttérés költsége az Ön terhére kerül, kivéve, ha erre a Szolgáltató adott okot vagy ez indokolt volt.

Köteles haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni a hibát. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Ha késedelem áll fenn a közlésben, akkor Ön felelős az ebből eredő kárért. Fontos megjegyezni, hogy a kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetőek a teljesítéstől számított két éves elévülési határidőn túl. Használt áru esetén ez az elévülési határidő egy év.

Amennyiben a hibát a teljesítéstől számított egy év alatt jelenti, nincs más feltétel a kellékszavatossági igény érvényesítéséhez, ha Ön igazolni tudja, hogy a terméket a Szolgáltató szolgáltatta. Azonban a teljesítéstől számított egy év elteltével Önnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában meglévő volt.

A Szolgáltatónak az árut kijavítás vagy kicserélés céljából - az áru jellegére és az elvárható rendeltetésére figyelemmel - ésszerű határidőn belül kell elvégeznie. Az ésszerű határidőt a hiba közlésétől kezdve kell számítani.

Köteles rendelkezésre bocsátania az árut kijavítás vagy kicserélés érdekében. Az áru visszaküldésének vagy kicserélésének költségeit a Szolgáltató viseli.

Saját költségén biztosítania kell a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását vonja maga után, amelyet az áru jellegének és rendeltetésének megfelelően üzembe helyeztek - a hiba felismerése előtt -, akkor a kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a cserélendő vagy kijavított áru üzembe helyezését, valamint az eltávolítás vagy üzembe helyezés költségeinek viselését.

Ha az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében megszünteti, köteles visszaküldeni a Szolgáltatónak az érintett árut a Szolgáltató költségén, és a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie Önnek az érintett áru vonatkozásában megfizetett vételárat vagy visszaküldést igazoló dokumentumot.

Termékszavatosság

Ingatlan dolgok (termékek) hibája esetén Ön választhatja a 3. pontban meghatározott jogok vagy a termékszavatossági igények érvényesítését.

A termékszavatossági igény kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését jelentheti.

A termék hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatal idején érvényes minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban meghatározott tulajdonságokkal.

A termékszavatossági igényét a termék forgalomba hozatalától számított két évig érvényesítheti. Ezután elveszíti a jogot a termékszavatossági igény érvényesítésére.

A termékszavatossági igényt kizárólag az ingatlan dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját a termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó vagy forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem a saját üzleti tevékenysége keretében gyártotta vagy hozta forgalomba, vagy
a hiba a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető a tudomány és technológia állása szerint, vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak vagy forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania a mentesüléshez.

Fontos megjegyezni, hogy ugyanazért a hiba miatt nem lehet egyszerre érvényesíteni a kellékszavatossági és a termékszavatossági igényeket. Ha sikeresen érvényesíti a termékszavatossági igényét, akkor a gyártóval szemben a kicserélt termékre vagy kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt is érvényesítheti.

Jelenlegi jogszabályok alapján a jótállás időtartama a következőképpen határozható meg:

Az eladási ár 10 000 forintot meghaladja, de nem haladja meg a 100 000 forintot: 1 év
Az eladási ár meghaladja a 100 000 forintot, de nem haladja meg a 250 000 forintot: 2 év
Az eladási ár 250 000 forintot meghaladja: 3 év

A jótállási határidő a termék átadásától vagy az üzembe helyezés napjától kezdődik, amennyiben azt a Szolgáltató vagy a megbízottja végezte. Ha az üzembe helyezés hat hónapon túl történt, akkor a jótállási határidő a termék átadásának napjától kezdődik.

Amennyiben a fogyasztási cikket javítják, a jótállási idő meghosszabbodik a javítás napjától, attól a időtartamtól kezdve, amikor a terméket a hiba miatt nem használhatta rendeltetésszerűen.

Ha a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet hatálya alá tartozik, Ön ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, mint a kellékszavatosság esetén. Tehát választhat kijavítást, kicserélést, árleszállítást vagy szerződéstől való elállást az előbbi "Kellékszavatosság" alcím szerinti sorrendben.

Ha egy termék jótállással rendelkezik, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogok párhuzamosan érvényesíthetők.

A jótállási igényét közvetlenül a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítási szolgáltatásnál is érvényesítheti.

A jótállási igényt a jótállási jeggyel kell bemutatni, és nem szükséges visszaszolgáltatni a felbontott csomagolást.

Ha a Szolgáltató elmulasztja a jótállási jegyet átadni, Ön a vásárlásról kiállított számlával vagy nyugtával is érvényesítheti jogait.

A Szolgáltató csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett.

Figyelmeztetjük, hogy a Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék alkalmas bármilyen speciális célra, hacsak nincs kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás. A Szolgáltató jogosult a jelzett hibát szakszervizzel felülvizsgáltatni. Amennyiben a hiba a nem rendeltetésszerű használat miatt következik be, akkor a javítási költség Önre hárul. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége nem terjed ki olyan esetekre, amikor a terméket jogosulatlanul szétszerelték, a burkolatot megrongálták vagy felnyitották, a szerkezetét megváltoztatták, valamint az olyan meghibásodásokra, amelyek a helytelen beszerelésből, nem rendeltetésszerű használatból, helytelen üzembe helyezésből, előírt karbantartás elmulasztásából vagy rongálásból erednek.

Ha az általad megvásárolt termék új tartós fogyasztási termék, amely a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet hatálya alá tartozik, a Szolgáltató mellékel jótállási jegyet vagy elektronikusan aláírt elektronikus jótállási jegyet küld, vagy biztosítja ennek letöltését. A Szolgáltató legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles biztosítani a jótállási jegy elektronikus úton történő átadását. Ha a termékre letöltés útján való hozzáférést biztosítanak, a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a jótállási idő lejártáig változatlan formában elérhető és letölthető legyen.
 

 


Ha a termék a jótállási időszak alatt hibásan működik, akkor felhívjuk figyelmét, hogy a jótállási igényt eredeti bizonylattal vagy a terméket igazoló más okirattal, valamint a terméket az eredeti csomagolásban orvosolhatja.

A jótállásból eredő jogokat az ügyfél a záradékkal vagy egyéb dokumentummal igazolhatja, amely a jótállási időszak kezdetétől történően nem haladja meg a legfeljebb 2 évet.

Javasoljuk, hogy a termék értékesítője előtt adja le a terméket, és a megvásárolt termék garanciajegyét a garanciajavítás során kövesse.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jótállás nem vonatkozik olyan hibákra, amelyek a termék rossz használata, gondatlansága, erőszakos vagy jogtalan megsemmisítése vagy a termék használati utasításának megsértése miatt következnek be.

 

Amikor egy terméket vásárol, Önnek joga van indokolás nélkül elállni a szerződéstől 14 napon belül.

Az elállási határidő: a) termékek vásárlásakor: az átvételtől vagy a harmadik fél általi átvételtől számított 14 nap; b) több termék szolgáltatásakor: az utolsó termék átvételtől vagy a harmadik fél általi átvételtől számított 14 nap; c) több tételből vagy darabból álló termékek szolgáltatásakor: az utolsó tétel vagy darab átvételtől vagy a harmadik fél általi átvételtől számított 14 nap; d) az a), b), c) pontokban említett esetekben az elállási jogot a szerződés megkötésétől az áru átvételéig terjedő időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási jogról való tájékoztatást Ön bármilyen módon közölheti, írásban vagy szóban.

Ha el szeretne állni a vásárlástól, az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségek egyikére:

JaHan s.r.o. Újezd ​​pod Troskami 65, 51263, Újezd ​​pod Troskami, Cseh Köztársaság E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ehhez használhatja a letölthető elállási nyilatkozatmintát a következő linkről:

elállási nyilatkozatminta

Vagy kimásolhatja a tartalmát innen:

--

Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: JaHan s.r.o.
Újezd ​​pod Troskami 65, 51263, Újezd ​​pod Troskami, Cseh Köztársaság
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Alulírott …………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:


A termék átvételének időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):


Kelt:

--

Az adásvételi szerződéstől való indokolás nélküli elállás jogával kapcsolatban fel szeretném hívni figyelmüket a következőkre:

Amint a termék kézbesítve lett, Önnek jogában áll elállni a szerződéstől indoklás nélkül 14 napon belül.

Az elállási határidő a termék kézbesítésétől, vagy a szerződés megkötésétől számított 14 nap. Ezen határidő lejártáig Önnek el kell juttatnia elállási szándékáról szóló egyértelmű nyilatkozatát.

Amennyiben a szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Önnek a fizetett összeget, ideértve a szállítási költségeket is. A visszafizetés során a Szolgáltató az eredeti fizetési módot használja, kivéve, ha Ön más fizetési módot kíván választani. A visszafizetéssel járó költségeket az Önnek kell viselnie.

Amennyiben eláll a szerződéstől, köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A termék visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten felajánlja ezeknek a költségeknek a viselését, vagy amennyiben erről nincs tájékoztatva.

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön felelős lehet a termék értékcsökkenéséért, ha a terméket az általános használaton túl használta, és ennek eredményeként a termék értéke csökkent. Ez a szabály kizárólag a higiéniai termékek kivételével érvényes, amennyiben azok felbontásra kerültek.

Az elállási jog közléséhez lényeges az elállási nyilatkozatot a megfelelő határidőn belül elküldeni a Szolgáltató részére. Ön felelős a termék visszaküldésének szervezéséért és a visszaküldés költségeiért. Az árut személyesen is visszajuttathatja az ügyfélszolgálattal előzetes időpontegyeztetés után. Az elállást követően a visszatérítés és a számlázás legfeljebb 14 napon belül megtörténik az elállási nyilatkozat beérkezésétől számítva. Az elállás esetén visszatérítjük a termék vételárát és a kiszállítás költségét. Az elállási jogra a következő kivételek vonatkoznak: Kifejezetten személyre szabott termékek esetén nem gyakorolható az elállási jog, ahogyan zárt csomagolású termékeknél sem, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai szempontból nem küldhetők vissza a felbontás után.


Az általános szerződési feltételek alapján tájékoztatjuk Önt a panaszkezelési és vitarendezési lehetőségekről.

Amennyiben panasza van a termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatban, fordulhat írásban, telefonon vagy e-mailben a Szolgáltatóhoz. Az alábbiakban találja meg a Szolgáltató elérhetőségeit:

JaHan s.r.o. Újezd ​​pod Troskami 65, 51263, Újezd ​​pod Troskami, Cseh Köztársaság E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Szolgáltató azonnal megvizsgálja a szóbeli panaszt és szükség esetén azonnal intézkedik. Ha ez nem lehetséges, vagy Ön nem ért egyet a válasszal, a Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban válaszol Önnek.

A Szolgáltató nem köteles kivizsgálni az azonos tartalmú ismételt panaszt, amelyet ugyanazon személy nyújt be. Azonosíthatatlan személy által benyújtott panaszt sem köteles kivizsgálni.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltató intézkedéseivel, vagy azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató köteles jegyzőkönyvet felvenni a panaszról és a saját álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát átadják Önnek, ha a panasz szóban került közlésre, vagy a panaszra adott írásbeli válaszal együtt elküldik Önnek, ha a panasz telefonon vagy e-mailben került közlésre.

A telefonon vagy e-mailben benyújtott panaszokat a Szolgáltató egyedi azonosító számmal látja el. Abban az esetben, ha a panasz elutasításra kerül, a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

Amennyiben Ön nem elégedett a panaszkezelés eredményével, lehetősége van további intézkedésekhez, mint például a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy alternatív vitarendezési fórumokhoz fordulni.

A fogyasztói jogvita rendezése érdekében, ha a Felhasználó és a Szolgáltató közötti panasz nem oldódik meg, a Felhasználó az alábbi intézményekhez fordulhat:

A hatóságokhoz: Az illetékes hatóságoknak lehetőségük van megvizsgálni és dönteni a fogyasztói panasz ügyében. A hatóságok elérhetőségeit a Szolgáltatónak kötelessége írásban közölni a Felhasználóval, beleértve a székhelyüket, telefon- és internetes elérhetőségüket, valamint levelezési címüket.

Békéltető testületekhez: A fogyasztóknak lehetőségük van a békéltető testületeknél eljárást kezdeményezni a viták rendezésére. A Szolgáltatónak kötelessége tájékoztatást adni a Felhasználónak arról, hogy melyik békéltető testületnél kezdeményezhet eljárást, ha a panasz elutasításra kerül. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefon- és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak ki kell fejeznie, hogy a Szolgáltató hajlandó-e részt venni a békéltető testületi eljárásban a fogyasztói jogviták rendezése érdekében.

Az Európai Unió online vitarendezési platformjához: Az Európai Unió online vitarendezési platformja lehetőséget nyújt az online vásárlók számára, hogy vitáikat az EU-ban bejegyzett békéltető testületeknél rendezzék. Ezt az online platformot a Felhasználó erre a weboldalra (http://ec.europa.eu/odr/) kattintva érheti el.

A panaszkezelés és vitarendezés során a Felhasználó számára biztosítottak a fent említett lehetőségek a jogainak érvényesítésére, amennyiben a Szolgáltatóval történő közvetlen kommunikáció nem vezet eredményre.


A Felhasználónak (fogyasztónak) lehetősége van a békéltető testülethez fordulni a termék minőségével, biztonságával, a termékfelelősséggel, a szolgáltatás minőségével, valamint a szerződéskötéssel és teljesítéssel kapcsolatos kérdések esetén.

Amennyiben a Felhasználó Magyarországon lakik, az illetékes békéltető testület a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által üzemeltetett testület. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatók a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A Felhasználó kérelmében másik békéltető testületet is megnevezhet, ha azt szeretné.

Ha a Szolgáltató székhelye Bács-Kiskun megyében található, akkor az illetékes békéltető testület:

Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228. Telefon: +36 76 501 525 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Webhely: http://www.bacsbekeltetes.hu/
 

Amennyiben a Fogyasztó nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel: Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jár el az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határokon átnyúló fogyasztói és kereskedői jogvitákban. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://bekeltet.bkik.hu/ oldalon, valamint a következők szerint:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10. Telefon: +36 1 488 2131 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/

A békéltető testületi eljárásban Szolgáltató köteles együttműködni.

A békéltető testület független testület, amelyet a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák működtetnek. Hatáskörükbe tartozik a fent említett fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. Céljuk a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítése, amelyhez megpróbálják létrehozni a felek közötti egyezséget, és ha ez nem lehetséges, döntést hoznak az ügyben.

A békéltető testület tanácsot adhat a fogyasztót illető jogokról és kötelezettségekről, ha a fogyasztó vagy a vállalkozás ezt kéri.

Ha a Felhasználó az Európai Unióban él, és panasza van az interneten vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, igénybe veheti az Európai Bizottság online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ez az online platform az EU által létrehozott internetes eszköz azok számára, akik panaszt kívánnak benyújtani az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és egy semleges harmadik fél (vitarendezési testület) bevonását kérnék a panasz kezeléséhez.

További információkat az online vitarendezési platformról és annak használatáról a fent említett webhelyen találhat.

A Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat panasszal az áru minőségével, a Szolgáltató (tagjával, alkalmazottjával) vagy az érdekében vagy javára eljáró személlyel kapcsolatos magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra, valamint a szolgáltatás minőségére vonatkozóan. A felhasználó megkeresheti a lakóhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatalt a fogyasztóvédelmi hatóságként. Az illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok oldalon.

A Felhasználó panaszával a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulhat.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 189. Telefon: +36 76 795 710 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Webhely: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/bacs-kiskun/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi

Képviseleti kereset

A jogosult szervezetek képviseleti kereseteket indíthatnak azok ellen a vállalkozások ellen, akik megsértik az uniós és a magyar fogyasztóvédelmi jogot. A szervezetek kérhetik a bíróságtól, hogy tegyenek intézkedéseket a fogyasztók érdekében, mint például a jogsértő magatartás megszüntetése, megtiltása, a jogsérelem orvoslása, kártérítés, kijavítás vagy akár árleszállítás.

A fogyasztók általában nem kezdeményezhetnek képviseleti keresetet saját bejelentés alapján, általában csak az ügyészség tehet ilyen kérelmet, amelyben kérvényezheti az ügyészségtől a képviseleti kereset benyújtásának figyelembevétele. A fogyasztóvédelmi ügyeket a Főügyészség intézi, melynek elérhetőségeit itt találhatja: http://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/fougyeszsegek/

A képviseleti keresetet a közérdekvédelmi ügyész indítja, de bárki kezdeményezheti az ügyészségen. Az eljárás ingyenes minden fogyasztó számára. Az ügyész dönt a képviseleti kereset indításáról, és a bírósághoz fordul, ha a törvényi feltételek fennállnak. Az ügyész nem az egyéni fogyasztó (bejelentő) érdekében indítja a képviseleti keresetet, hanem minden olyan személy érdekében, akit a jogsértés érint vagy érinthet. A fogyasztói érdekeket a bíróság előtt a közérdekvédelmi ügyész képviseli, a fogyasztók nem vesznek részt személyesen a perben, így nem kell jogi képviseletről gondoskodniuk, és nem terhelik őket perköltségek.

A további jogosult szervezetek az általuk kapott fogyasztói jelzéseken és hatósági ellenőrzéseken keresztül információkat szerezhetnek azokról a tevékenységekről, amelyek sértik a fogyasztói érdekeket, és saját hatáskörben is képesek képviseleti keresetet indítani.

A képviseleti kereseteket indítható jogosult szervezetek listáját a fogyasztóvédelemért felelős miniszter honlapján teszik közzé. A jogosult szervezetek listájához az alábbi linken lehet hozzáférni: kattintson ide

A Felhasználó az adatvédelmi jogainak érvényesítésére bíróság előtt gyakorolhatja a jogérvényesítési lehetőségeit, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Webhely: http://www.naih.hu/

Ha a Felhasználó bírósági utat választ, akkor a per az érintett Felhasználó választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.